Kursus

Ehitustellingute paigaldaja

Tase 1 (9 meetrit ja kõrgemad)

Käesolev koolitus on ettenähtud neile, kes soovivad omandada oskusi ja kvalifikatsiooni „Ehitustellingute paigaldaja, tase 1“ (9 meetrit ja kõrgemad), mis vastab juhtivate ehitusfrmade ja Rootsi õigusaktide nõuetele.

Koolituse maht: 68 ak t (6 õppepäeva, k.a. testid)

Koolituse maksumus: 1958.33 EUR + käibemaks.

Praktika hind eraldi 150 EUR + KM.

Maksumus sisaldab õppematerjale nii teoreetiliseks, kui praktiliseks osaks, varustust, kohvi- ja lõuna pause, õhtusööki, vajadusel majutust.

Koolituse õppekeel:

  • Teooria – inglise keel, tõlkega vene ja eesti keelde
  • Praktika – vene ja eesti keel

Koolituse õppekava

Koolituse põhieesmärk:

  • tutvustada olulise teabe tööohutuse- ja töö teostamise nõuetest ehitustellingute paigaldamisel ja demonteerimisel, mis põhineb vastavatel kehtivatel õigusaktidel
  • tutvustada olulise teabe soovitustest ja standardite juhenditest, mis määravad ehitustellingute paigaldust ning kukkumiskaitsevahendite kasutamist
  • tutvustada olulise teabe planeerimise- ja juhtimise süsteemist, tööülesannete jaotamisest ning vastutusest paigaldus- ja kõrgtööde teostamisel
  • tutvustada olulisi praktilisi oskusi moodulkonstruktsioonide koostamisel
  • tutvustada olulisi praktilisi osuksi kukkumiskaitsevahendite süsteemi ja elementide valimisel, kasutamisel ja hooldamisel
  • hinnata koolitusel osalenu omandatud teadmisi ja oskusi ning, pädevuse kinnitamisel, lubada tööle ja edasiseks täiendamiseks töökohal, kogenumate kolleegide kontrolli all

Koolituse õppetöö kirjeldus: Õppe päevad on sisustatud nii teoreetiliste, kui ka praktiliste tundidega, mis sisaldavad nii interaktiivseid tunde, kui ka praktilisi harjutusi.

Koolituse õppe sisu:

Teooria: töötervishoiu ja tööohutuse seadus/ ehitustellingute klassifikatsioon/ ehitustellingute paigalduse plaan/ taglastus- ja tõstetööd/ tööohutus ehitustellingute paigaldamisel/ ehitustellingutel kasutatavad kaitsemeetmed/ ehitustellingute paigaldamiseks vajalikue detailide komplekteerimine vastavalt esikiisile.

Praktika: Etteantud konstruktsiooni paigaldamise järjekord

Arvestus nii teooriale, kui praktilisele osale. Koolituse läbinu saab arvestuste tulemusele vastavalt kas pädevuse tunnistust või koolituse läbimise tõendit. Koolituse edukal läbimisel saab õppija baasteadmisi ehitustellingute paigaldamisest, s.h. järgmisi teadmisi ja oskusi: oskab orienteeruda ehitustellingute paigaldajate väljaõppele rakendatavate EL ja Rootsi tööohutuse õigusaktides/ tunneb tellingute tüüpe ja nende õigeid rakendusalasid, tunneb tellingute koostisosasid, koostamise ja lahtivõtmise meetodeid/ teab töömaterjalide omadusi ja nende paigaldamise tehnilisi aspekte/ hindab detailide tehnilist seisukorda/ oskab koostada tööplaani tööülesanne ja tööplatsi ülevaatuse alusel/ koostab riskianalüüsi ja minimiseerib riske, jälgides seejuures nõuetele vastavust praktilist toimimist/ koostab päästeplaani ja oskab läbi viia päästetööd

Koolituse edukal läbimisel on õppija võimeline rakendama ülaltoodud oskused töös vanema kolleegi juhendamisel vastavalt tehnilistele ülesannetele ning samuti jätkata oma teadmiste ja oskuste täiendamist töökohal vastavalt kehtivatele nõuetele.